Treść wypełniania obowiązku informacyjnego dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne

Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:

-         listownie na adres: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, Grudziądz (86-300), ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17;

-         przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępna na: https://bieganski.org/pl/kontakt;

-         poprzez e-mail:      sekretariat.dyrekcja@bieganski.net.pl ;

-         telefonicznie:          +48 56 641 4444.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem  ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: iod@bieganski.net.pl .

-         listownie na adres: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, Grudziądz (86-300), ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17;

-         przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępna na: https://bieganski.org/pl/kontakt;

-         poprzez e-mail:       iod@bieganski.net.pl

-         telefonicznie:          +48 56 641 4444

Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:

-         ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz.U.2019.0.1843.),

-         rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126)

-         ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Jeżeli są Państwo pracownikami lub współpracownikami uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a Państwa dane (tj.: podstawowe dane personalne – imię i nazwisko, dane podmiotu, w imieniu którego możecie Państwo występować, stanowisko służbowe, służbowe dane kontaktowe – numer telefonu, adres email) zostały udostępnione przez Państwa pracodawcę, zleceniodawcę lub bezpośrednio przez Państwa – w celu uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Państwa pracodawcę lub zleceniodawcę lub podmiot, w imieniu którego Państwo występują; w takim przypadku podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Szpitala jako administratora, polegający na prowadzeniu w/w postępowania.

Okres przechowywania danych

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Odbiorcy danych

-        Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 

-        Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2019.0.1843 ze zm.) 

-        Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Szpital zawarł umowy na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane  mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5 ppkt 2).

Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

-         prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

-         prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

-         prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw;

-         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe  zawarte są w punktach 1 i 2.

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U 2017 poz. 1579) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126).